Práca s neverou

Nevera je najčastejšie prezentovaný problém pre páry, ktoré oslovia odborníka. Párový terapeuti uvádzajú, že 50-60% párov v terapii prichádza kvôli nevere.        Z mojej vlastnej skúsenosti je toto číslo ešte vyššie.

Samotná definícia nevery je dôležitým ukazovateľom toho, či má pár prechádzajúci neverou. šancu na vyliečenie. Nevera nie je príčinou rozpadu vzťahu, príčinou je spôsob, akým sa partneri správajú po odhalení nevery. A tu sa dostávame k samotnej definícii. Vo svojej praxi som už počula veľmi veľa vysvetlení a obhajovaní nevery zo strany podvádzajúceho. Bránime sa prijať že sme podviedli a druhého zranili, obranné mechanizmy máme zapnuté na najvyššie obrátky. Potom od klientov počujem „To nebola nevera lebo ja som nechcel byť neverný, stalo sa to náhodou“, alebo „To nebola nevera lebo išlo iba o sex, neboli v tom city“, alebo „To nebola nevera lebo sme si iba písali“, a takto by som mohla pokračovať. Pokiaľ podvádzajúci neprijme to, že to nevera bola, môže získať to, že sa obháji, ale definitívne stratí toho druhého. Pretože mu vlastne hovorí že nič meniť nebude a znova to urobí, znova zraní. Lebo to vlastne nevera preňho nebola.

Dnes sa už za neveru nepovažuje pohlavný styk, ale všetko čo sa deje v utajení a čo ohrozuje záväzok alebo dôveru. Každý jeden človek, ktorý bol podvedený uvádza, že nie samotná nevera, ale klamstvá a tajnosti ktoré ju sprevádzali boli najhoršie.

Základné charakteristiky nevery

– Nevera môže byť najlepšia vec ktorá sa páru stala. Je to ako budíček „vstávajte, niečo tu nie je v poriadku!“
– Čo je často zle pochopené je to, že nie nevera je zlá, ale aj to čo k nej viedlo, sú to často problémy ktoré neboli nikdy vyslovené a prediskutované. Nevera je dôsledok, nie príčina problémov.
– V bolesti, zrade, hanbe, vine môže nevera otvoriť príležitosť na pochopenie a vyriešenie toxických a chronických problémov.
– Pozitívna zmena vyžaduje veľa času. Času ktorý je vyplnený prácou páru.
– Veľa párov sa obráti na terapeuta. Ak všetko čo urobíme je, že začneme liečiť bolesť, znemožníme páru využiť príležitosti, ktoré sa vynorili s neverou. Stratiť takúto príležitosť je pre našich klientov tragédia. Aby sme im mohli pomôcť musíme mať víziu toho čo je možné. Príležitosti na zmenu vyplývajú z  nedoriešených záležitostí v minulosti.
– Nie všetky páry sa rozhodnú využiť túto príležitosť, a iba veľmi málo bude schopných pozrieť sa na ne krátko po odhalení nevery. Avšak, už na úvodnom sedení im môžeme navrhnúť, aby nerobili žiadne rozhodnutia ohľadom ukončenia vzťahu až pokiaľ obaja nepochopia ako sa do takejto krízy dostali.
– Nie všetky páry chcú alebo sú ochotné obnoviť ich manželstvo po nevere a nie všetky by mali byť obnovené. Niektoré manželstvá už zašli príliš ďaleko, niektoré sú príliš bolestivé, a niektoré ani vôbec nemali vzniknúť. Avšak, mnoho párov túži po pozitívnej zmene. Nemusia vedieť, že takáto zmena je možná alebo ako ju urobiť. Je potrebný nejaký čas aby si usporiadali a zvážili svoje ďalšie kroky.          – Vhodná liečby závisí od typu nevery. Páry ktoré chcú pracovať na manželstve sú vhodné na párovú formu terapie. Pre tých ktorí majú väčšiu stratu seba, individuálna terapia je primárna forma, v kombinácii s párovou.
– V procese terapie hlavné faktory ktoré ovplyvňujú to, či kríza je využitá produktívne sú atribúty klienta a zručnosti, presvedčenia a charakteristiky terapeuta. Mimo terapie tiež vplývajú kamaráti, rodina a iní odborníci, lekári, právnici apod.

Faktory ovplyvňujúce neveru:

– Najčastejšou príčinou nevery je slabé emocionálne spojenie medzi partnermi. Často sú to roky neriešené problémy, ktoré viedli k vzájomnému odcudzeniu sa. Partneri aj chceli komunikovať, ale mohli si priniesť zlé komunikačné vzorce zo svojich pôvodných rodín. Často je to presvedčenie, že je lepšie niečo nepovedať aby som druhého nezranil, mnoho ľudí si agresívnu komunikáciu a prejav hnevu pletie s otvorenosťou. Väčšinou je to kombinácia osobnostných aj vzťahových faktorov.
– Často je to tzv. slepá dôvera, to znamená že sme presvedčení o tom, že nám sa to nemôže stať a tak prehliadame vzájomné vzďaľovanie sa, to ako sa partner cíti. No pokiaľ otvorene nekomunikujeme, vytvárame tak priestor na to aby si jeden alebo obaja partneri začali hľadať blízkosť mimo vzťahu.
– Nevery nie sú rovnaké. Každý z piatich typov je charakterizovaný určitou dynamikou. Je tam malý súvis so sexom ako takým. Súvisí to so zámerom (často nevedomým) vyriešiť existujúci problém. Napríklad Vyhýbanie sa konfliktu – nevera znamená zámer dostať nevyslovené problémy na povrch. Vyhýbanie sa intimite – táto nevera je hnaná strachom dostať sa príliš blízko k partnerovi a byť tak príliš zraniteľný. Závislosť od sexu je spôsob ako potlačiť bolesť a vyplniť vnútorné prázdno. Rozdelené Self predstavuje boj medzi racionálnym Ja ktoré sa
snaží robiť veci správne a odmietaným emocionálnym Ja. Úniková nevera je používaná na ukončenie vzťahu tými, ktorí majú problém s ukončením.
– Existuje aj tzv. Balance affair, to znamená nevera na vybalancovanie. Tu sa podvádzajúci cíti nahnevaný, necíti ľútosť ani bežné pocity po odhalení nevery. Dlhodobo sa cítil vo vzťahu odmietaný a ignorovaný. Od partnera sa úplne vzdialil a začal nový vzťah. Po odhalení nevery je prekvapený reakciou partnera, myslel si že ho už nechce, že ich vzťah skončil.
– Veľmi často sa vyhýbame ťažkým témam tak, že potláčame vlastné emócie a potreby. A ešte častejšie ich ani nevieme vyjadriť resp. ani nevieme, že by sme o nich mali hovoriť. To znamená, že seba dávame vo vzťahu bokom, hovoríme tým sebe aj partnerovi že na mne vlastne nezáleží. Toto je vždy súčasťou nevery.
– Je stále akýmsi klišé považovať racionalitu a ovládanie emócií za to lepšie. Prejavenie emócií je ešte stále spájané s niečím slabým, hysterickým, ženským. Treba reagovať chladne a racionálne. To takisto vedie k vzájomnému vzďaľovaniu sa. A potom príde niekto, kto sa zaujíma o to čo cítime a prežívame, a nemá potrebu kontrolovať každý náš pocit. A nevera je na svete.
– Môže ísť samozrejme aj o závislosť od sexu, tu si podvádzajúci napĺňa bolestivú prázdnotu z detstva. Mechanizmus je rovnaký ako u iných závislostí.
– Návšteva odborníka môže byť takisto posledným krokom. Vzťah som už ukončil ale nechcem prevziať zodpovednosť za jeho ukončenie. Nie som schopný vyjadriť svoj strach.

Samotná práca s neverou pozostáva z niekoľkých štádií:

Štádium reakcie po odhalení nevery

Páry prichádzajú do terapie po odhalení nevery. K jej odhaleniu nevedie „šiesty zmysel“ ale reálne zmeny v správaní na strane podvádzajúceho. Jeho energia je investovaná do utajovania. Tajnosti sú pre každý vzťah toxické. Takže sa do vzťahu pomaly vkrádajú pocity neistoty, strachu z odhalenia, depresia z toho že klamem niekoho koho milujem, vytesňovanie problémov atď. Aj páry v ktorých sa nevera nikdy neodhalí žijú v klamstvách. Podvádzaný si takisto do poslednej chvíle
nepripúšťa, že mu je partner neverný. Obaja tak žijú v klamstve a popieraní problémov. Postupne cítime neistotu, kladieme otázky a odpovede sa nám nedostávajú. Začíname hľadať odpovede. Najčastejšie a najrýchlejšie ich nájdeme v mobile alebo v počítači. Nie je to kontrola a narušenie súkromia druhého. Je to obrovská neistota a z nej vyplývajúca úzkosť, keď cítime že sa niečo deje
a nevieme čo. Emotívnejšia udalosť v páre ako odhalenie nevery neexistuje. Všetko sa nám rozpadá, dôvera je zničená. Prichádza strach, hnev, zranenie, neistota. Stratili sme všetko v čo sme verili. Pochybujeme o sebe, o vzťahu, o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Nevera už dnes patrí medzi
traumatické udalosti. To znamená, že podvedení často vykazujú symptómy posttraumatickej stresovej poruchy – nespia, nejedia, majú zmeny nálad a správania, nočné mory, nevedia sa sústrediť, spustia sa im zdravotné problémy ktoré nikdy nemali a mnohé ďalšie. Niekedy je potrebná spolupráca lekára. Táto fáza trvá priemerne pol roka.

Krízový manažment

Keď je témou s ktorou pár prichádza na terapiu nevera, väčšinou vstupujú do terapie v kríze. Terapeutické sedenie môže byť emocionálne zahlcujúce aj pre najskúsenejších odborníkov. Prvým krokom je pomôcť páru upokojiť sa a znovu získať určitú stabilitu a poriadok. To zahŕňa najmä prijatie toho, že sa nevera stala. Tu sa v začiatkoch práce s párom často stretávam s tým, že podvádzajúci nechce prijať fakt že bol neverný. Pokiaľ bude trvať na tom že to nič neznamenalo, nie je to pár vhodný na terapiu. Časom by sa to znova zopakovalo. Pre oboch je potrebné prijať, že sa stala nevera, že reakcie na strane podvedeného je potrebné prijať ako prirodzené a venovať sa im. Krízový manažment obsahuje prácu so surovými emóciami, ktoré odhalenie nevery sprevádzajú. Takisto je potrebné spracovať traumu aby sa nerozvinula do ťažších symptómov. Ak to podvedený potrebuje,
dostane voľný prístup do telefónu, prípadne počítača podvádzajúceho. Nie je to kvôli kontrole ale kvôli budovaniu dôvery. Rozhovory o nevere si pár dohodne na presne vymedzené dni a časy. Z dôvodu, aby aj podvedený vedel, že bude mať priestor, a aj podvádzajúci bude vedieť kedy sa o nevere budú rozprávať. Konkrétne opatrenia na zamedzenie eskalácie hnevu a neistoty určí odborník spolu s párom podľa ich potrieb a podľa toho čo je vhodné.

Po prekonaní traumatického dopadu nevery sa môžeme posunúť ďalej:

Po prekonaní prvotného dopadu nevery a určenia krízového režimu prechádzame
k individuálnym a vzťahovým faktorom. To znamená k dvom jednotlivcom ktorí tvoria vzťah. Pár už vie zdieľať ťažké emócie, vedia ako sa majú správať keď je podvedený zaplavený ťažkými emóciami. Pochopili, že úprimnosť je jediná liečba a prevencia nevery. Aj podvádzajúci začína hovoriť o sebe, o tom čo ho vo vzťahu trápilo a trápi. Vieme už o aký typ nevery ide. Pokiaľ je to závislosť od sexu, je
potrebné liečiť ju ako ktorúkoľvek inú závislosť na pracovisku, ktoré je k tomu určené. V prípade že išlo o únikovú neveru, vzťah sa ukončí. Vlastne skončil už predtým ako vyhľadali odborníka. Tu takisto môže každý pokračovať individuálne.

Je veľa rizikových faktorov ktoré môžu mať vplyv na vzťah. Môžu byť situačné (napr. strata zamestnania, presťahovanie kvôli práci, ochorenie rodičov apod. Osobnostné rizikové faktory môžu zahŕňať duševné a fyzické ochorenie, ako napr. depresia alebo úzkosť, čo môže mať dopad na vzťah. Poruchy osobnosti takisto môžu zvýšiť riziko nevery. Terapeut by mal brať do úvahy aj biologické faktory ako ochorenie alebo podmienky súvisiace s vekom. Takže terapeut musí urobiť podrobnú analýzu jednotlivcov. Pokiaľ v podrobných osobnostných analýzach zistíme zážitky, traumy alebo bloky z minulosti, ktoré ovplyvňujú vzťah a prispievajú tak k vytvoreniu priestoru na neveru, je potrebné spracovať ich aj individuálnou formou.

Nevera sa často vyskytuje v rámci kontextu vzťahových problémov. Terapeut musí zhodnotiť vzťahové roly a očakávania, komunikačné vzorce, spôsob riešenia konfliktov, stratégie riešenia problémov, aktivity podporujúce vzťah a emocionálnu a fyzickú intimitu. Problémy v ktorejkoľvek z týchto oblastí zvyšujú pravdepodobnosť nevery. Napríklad, pretrvávajúci konflikt alebo nevyriešené
rozpory môžu viesť k emocionálnej vzdialenosti. Tá zvyšuje šance partnerov na hľadanie emocionálnej blízkosti mimo primárneho vzťahu.

Zistili sme, že emocionálna vzdialenosť je často vytvorená a udržiavaná tak, že pár používa hnev a konflikt. Hnev je často emócia na povrchu. Je za ňou skrytá bolesť, strach, strata, vina, hanba apod. Avšak, bez uvedomenia si týchto emócií, veľa párov má tendenciu pretrvávať vo svojich interakciách na úrovni hnevu a konfliktu radšej, ako by sa spojili na hlbšej emocionálnej úrovni. Vyjadrovanie hnevu neznamená bezpečie, ani nepozýva partnerov k tomu aby počúvali s porozumením. Hnev prináša seba obraňujúce odpovede a tie udržiavajú emocionálnu vzdialenosť.

Transgeneračné faktory môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu. Nevera môže byť niečo „zdedené“  po našich predkoch. Je to dedičstvo, ktoré môže odovzdávať otec na syna, matka na dcéru. Tu je potrebné zhodnotiť rodinné tajomstvá, výskyt nevery, postoje k nevere, spôsoby riešenia konfliktov a odhalenia nevery, nefunkčné komunikačné vzorce apod. To všetko môže ovplyvniť výskyt nevery.

Kontext:

Po oslovení prvotného dopadu nevery, druhé štádium sa zameriava na pomoc páru  preskúmať a pochopiť kontext nevery. Toto štádium je akoby srdcom terapie a vyžaduje najviac času. Zranení partneri (niekedy aj tí čo podviedli) sa nevedia pohnúť vpred pokiaľ nemajú kompletnejšie a zmysluplnejšie pochopenie toho prečo sa nevera stala. Vysvetlenia nevery pomáhajú páru rozhodnúť sa či chcú vzťah udržať, čo je potrebné zmeniť, alebo či sa majú posunúť vpred tým že
vzťah ukončia.

Druhé štádium práce s neverou má páru poskytnúť zrozumiteľný príbeh toho ako a kvôli čomu sa nevera stala. To znamená, že obaja chápu ako sa medzi nimi vytvoril priestor na neveru. Každý napíše príbeh ich vzťahu s porozumením, môže to byť vo forme uceleného textu alebo poznámok. Dôležité je aby tomu obaja porozumeli. To zvyšuje dôveru a pocit bezpečia. Poznajú rizikové faktory, vedia ako a kvôli čomu sa u nich nevera vyskytla. Na základe toho môžu urobiť
potrebné zmeny a vytvoriť prevenciu nevery do budúcnosti.

Toto je štádium práce s neverou v ktorom sa vyjasní či pár má spoločnú cestu alebo sa rozídu. Je potrebné obom zdôrazniť, že na neveru neexistujú žiadne dôvody. To znamená, že podvádzajúci je vždy zodpovedný za svoje rozhodnutie podviesť. Faktory ktoré ovplyvnili výskyt nevery neznamenajú výhovorky alebo dôvody podviesť. Takisto keď analyzujeme faktory na strane podvedeného, ktoré
mohli vytvoriť vo vzťahu vyššiu zraniteľnosť voči nevere, neznamená to, že ho z nevery obviňujeme alebo že by bol jej príčinou. Žiadna nevera nedáva zmysel! Nevera je vada charakteru. Práca s podvádzajúcim je o budovaní charakteru. Kvôli tomu môže terapia v tomto štádiu priniesť vyjasnenie smerom k rozpadu vzťahu. Napríklad ak nie je ochota prijať zodpovednosť za vlastné správanie, zostaneme akoby v obviňovaní druhého a presunieme zodpovednosť na vonkajšie faktory, alebo hlbšie individuálne vzorce osobnosti s ktorými je potrebné pracovať individuálne. Napríklad nízka sebaúcta spôsobuje to, že nebudem komunikovať otvorene. Naďalej budem vlastné zranenia a hnevy dusiť v sebe, zo strachu o stratu druhého, zo strachu z reakcie apod.

Pokiaľ pár porozumie tomu ako vytvoril priestor na neveru, podvádzajúci preberie
zodpovednosť za vlastné rozhodnutie podviesť a obaja zmenia rizikové osobnostné aj vzťahové vzorce, znamená to, že vo vzťahu sa znova buduje dôvera, pocit bezpečia a prevencia voči nevere v budúcnosti.

Môžeme sa posunúť do ďalšieho štádia ktorým je Odpustenie:

Veľmi často chcú podvádzajúci odpustenie po samotnom odhalení nevery. Uvádzajú „veď som sa už tisíckrát ospravedlnil, už sa to určite nikdy nestane“. A chcú urobiť hrubú čiaru, viac o tom nerozprávať. Podvedený má potom výčitky svedomia že nevie odpustenie prijať, nerozumie svojim posttraumatickým stavom a reakciám a uvádza že „sa s tým musím vysporiadať sám“. Takéto správanie je veľmi typické no bohužiaľ koniec vzťahu je tu zaručený. Budú sa iba viac a viac vzďaľovať, hnev sa bude zvyšovať, klamstvá sa budú nabaľovať. Ako vidíte je potrebná dlhá cesta k odpusteniu.

Odpustenie je kľúčové na vyliečenie vzťahu. Tu je dôležitá práca oboch partnerov smerom k odpusteniu. Každý ma úplne inú definíciu odpustenia. Môže to byť miestami turbulentné, pár tu potrebuje podporu a optimizmus smerom k odpusteniu. Dôležité na strane podvádzajúce je, či plne uznal dopad nevery, či má výčitky svedomia, či je ochotný zmeniť rizikové vzorce správania a či je ochotný spolupracovať. Na strane podvedeného je dôležité, či je ochotný počúvať, či sa snaží pochopiť faktory ktoré ovplyvnili výskyt nevery, či je ochotný prijať to, že aj napriek nevere nebol vzťah iba zlý ale mal aj dobré kvality a či je schopný rozpoznať aj iné problémy, ktoré mohli prispieť k výskytu nevery.

Je potrebné hľadať faktory, ktoré pár spájajú a dôvody kvôli ktorým chcú zostať spolu. Pár zvyšuje svoju empatiu, túžbu zostať spolu zatiaľ čo je potrebné znížiť faktory ktoré to môžu brzdiť. Tými sú najmä hnev, hanba a strach.

Na odpustenie sa každý pozerá inak. Podvádzajúci chce odpustenie čo najskôr, zatiaľ čo podvedený dlho nie je schopný si odpustenie čo i len predstaviť. Tiež sa môže báť že odpustením sa na neveru zabudne a bude znova podvedený. Odpustenie vyžaduje zmeny od oboch. Zmeny v správaní, vo vyjadrovaní emócii a v spolupráci.

Toto štádium môže brzdiť zlá definícia odpustenia či už na strane klientov alebo terapeuta, môže byť spájané s náboženstvom, so zabudnutím, ospravedlnením nevery. Odpustenie neznamená zabudnutie ani ospravedlnenie nevery. Neznamená to že stratím svoje morálne hodnoty, budem tolerovať neveru. Nevera nie je niečo čo môže byť zabudnuté alebo akceptované, môže to byť iba odpustené. Na odpustenie je potrebná vysoká úroveň záväzku a naozaj úprimné ospravedlnenie. To sa skladá z úprimného prijatia dopadu nevery, úprimných výčitiek svedomia a záväzku ku zmene. Zvýši sa tak empatia. Vylieči sa poškodenie vzťahu. Neznamená to, že sa na neveru zabudne. Už navždy sa stane určitým mementom, udalosťou v histórii páru.

To čo môže zabrzdiť proces odpustenia je narcizmus, hanba, obviňovania, utrpenie, hnev a strach na strane jedného alebo oboch partnerov. Tu je potom znova potrebné pracovať aj individuálnou formou.

O nevere by som vedela písať ešte veľmi dlho, snažila som sa Vám aspoň trošku priblížiť prácu ktorú pár po odhalení nevery čaká. Práca po odhalení nevery trvá v priemere dva roky. Bez tej práce čas nič nezahojí a ani Vás to neposilní. Práve naopak. Úzkosť a nedôvera sa budú prehlbovať a narastať. Bohužiaľ, sme veľmi ovplyvnení aj sociálnym kontextom. To znamená ako je nevera prezentovaná v médiách, v literatúre, vo filme, ako sa o nej komunikuje medzi ľuďmi. Už len tá
pomyselná „hrubá čiara“ a čarovné heslo „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ priviedlo mnoho párov k zbytočnému ukončeniu vzťahu. Nevera je najťažšou ranou pre vzťah, zároveň neznamená jeho automatický koniec alebo že celý vzťah bol zlý. Po ťažkej práci môže prísť sladká odmena. Tou je vzťah založený na úprimnosti, empatii a hlbšom pochopení seba, partnera a nášho vzťahu. Alebo ukončenie nefunkčného vzťahu. Môžeme tak pochopiť seba a posunúť sa smerom k zdravšiemu fungovaniu.